Hållbarhetspolicy

Vi strävar efter att integrera hållbarhetsaspekten i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi bedriver hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv Vi ställer tydliga krav om hållbarhet på våra samarbetspartners och verkar aktivt för att påverka våra kunders engagemang för hållbarhet.

Våra insatser är bland annat:

• Vi hushållar med resurser och använder i största möjliga mån förnybara naturresurser i vår produktion och administration

• Vi arbetar med att säkerställa att våra leverantörer, anlitade anläggningar, catering, etc. levererar hållbara produkter

• Spara på energi och byta från fossila till förnybara energislag

• Klimatkompensera egna tjänsteresor med flyg genom att investera motsvarande utsläppskostnader i hållbarhetsförbättrande åtgärder inom verksamheten

• Sträva efter att uppnå en långsiktigt hållbar nivå avseende resursförbrukning, transporter och utsläpp till luft och vatten

• Arbeta förebyggande med ständig förbättring som mål samt följa tillämpliga lagar inom hållbarhetsområdet

• Systematiskt arbeta med mångfald, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor

• Ständigt sträva efter att driva våra affärer, inköp och upphandlingar så att de bidrar till både det lokala och det globala samhällets hållbara utveckling

• Kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos våra egna medarbetare, kunder och leverantörer

• Erbjuda en miljö som främjar våra medarbetares och gästers välbefinnande

• Vi strävar efter att ha tillräcklig kompetens för att kunna föreslå hållbara lösningar inom de områden våra tjänster efterfrågas.